Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ., Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N., και Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos) Σ. (Stefanos). ‘Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 8, τχ. 1, Μάρτιος 2019, σσ. 1-16, doi:10.12681/hjre.19473.