Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ., και Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N. ‘Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 8, τχ. 1, Μάιος 2019, σσ. 17-40, doi:10.12681/hjre.19492.