Δεσλή (Desli) Δ. (Despina), και Αγγέλη Χ.-Ε. ‘Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 8, τχ. 1, Σεπτέμβριος 2019, σσ. 63-76, doi:10.12681/hjre.20055.