Δημοπούλου Ι. Δ., και Φρούντα Μ. ‘Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 8, τχ. 1, Οκτώβριος 2019, σσ. 129-44, doi:10.12681/hjre.20214.