Βλάχου Ε., και Μάνεσης Ν. ‘Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 8, τχ. 1, Σεπτέμβριος 2019, σσ. 77-91, doi:10.12681/hjre.20495.