Καλλιοντζή Β., και Ιορδανίδης Γ. ‘Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 8, τχ. 1, Οκτώβριος 2019, σσ. 112-28, doi:10.12681/hjre.20797.