Γιατρά Α. Α., Βενετσάνου Φ. Δ., και Κουτσούμπα Μ. Ι. ‘Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 8, τχ. 1, Δεκέμβριος 2019, σσ. 163-81, doi:10.12681/hjre.20870.