Μητσαρά Σ., και Ιορδανίδης Γ. ‘Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 3, Μάρτιος 2015, σσ. 57-96, doi:10.12681/hjre.8848.