Στεφανοπούλου (Stefanopoulou) Σοφία (Sofia), Τσατήρη (Tsatiri) Μαρία (Maria), και Κουμζής (Koumzis) Ιωάννης (Ioannis). ‘Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 6, no. 1 (Μάρτιος 12, 2017): 32–52. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 16, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/10834.