Χριστακοπούλου Αικατερίνη Αθανάσιος, και Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος. ‘Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή του’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8, no. 1 (Ιούλιος 9, 2019): 41–62. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/19440.