Λάππα (Lappa) Χριστίνα (Christina) Σ., Μαντζίκος (Mantzikos) Κωνσταντίνος (Constantinos) N., και Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos) Στέφανος (Stefanos). ‘Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8, no. 1 (Μάρτιος 17, 2019): 1–16. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 12, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/19473.