Λάππα (Lappa) Χριστίνα (Christina) Σ., και Μαντζίκος (Mantzikos) Κωνσταντίνος (Constantinos) N. ‘Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8, no. 1 (Μάιος 9, 2019): 17–40. ημερομηνία πρόσβασης Ιανουάριος 31, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/19492.