Καλλιοντζή Βασιλική, και Ιορδανίδης Γεώργιος. ‘Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8, no. 1 (Οκτώβριος 30, 2019): 112–128. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20797.