1.
Στεφανοπούλου (Stefanopoulou) Σ (Sofia), Τσατήρη (Tsatiri) Μ (Maria), Κουμζής (Koumzis) Ι (Ioannis). Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά. HJRE [διαδίκτυο]. 12 Μάρτιος 2017 [παρατίθεται 16 Αύγουστος 2022];6(1):32-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/10834