1.
Λάππα (Lappa) Χ (Christina) Σ, Μαντζίκος (Mantzikos) Κ (Constantinos) N, Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos) Σ (Stefanos). Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών. HJRE [διαδίκτυο]. 17 Μάρτιος 2019 [παρατίθεται 12 Αύγουστος 2022];8(1):1-16. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/19473