Δεληγιαννίδου Τ. Σ., Λάιος Α., και Σταφυλά Α. ‘Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών’. ΥΣΠΛΗΓΞ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής, τ. 7, τχ. 1, Μάρτιος 2021, doi:10.12681/hsjpe.26616.