[1]
Βαχαβιώλος Δ.Θ. 2022. Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764). Peri Istorias. 10, (May 2022), 335–349.