(1)
Παγκράτης Γ. Δ. Κωνσταντίνος Ντόκος (1934-2019). P.I. 2022, 10, 261-266.