(1)
Βαχαβιώλος Δ. Θ. Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764). P.I. 2022, 10, 335-349.