Βρεττού Ε. Δ. . (2022). Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία. Peri Istorias, 10, 305–318. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30384