Παγκράτης Γ. Δ. . (2022). Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές . Peri Istorias, 10, 225–235. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30385