Παγκράτης Γ. Δ. (2022). Κωνσταντίνος Ντόκος (1934-2019). Peri Istorias, 10, 261–266. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30388