Βαχαβιώλος Δ. Θ. (2022). Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764). Peri Istorias, 10, 335–349. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30394