Γαούτσης Σ. Π. . (2022). Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας . Peri Istorias, 10, 351–369. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30395