Αθανασοπούλου Ι., & Γορδίου . Χ. . (2022). Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770. Peri Istorias, 10, 371–405. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30396