Αρταβάνη Ι. (2022). Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι. Peri Istorias, 10, 445–478. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30397