Βιολιδάκης Γ. Ν. . Ad lecturam simplicium et altri curiosi per la cognitione herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας . Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 279–304, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30393. Acesso em: 2 oct. 2023.