Βρεττού Ειρήνη Δ. 2022. “Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία”. Peri Istorias 10 (May):305-18. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30384.