Βαχαβιώλος Δημήτριος Θ. 2022. “Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764)”. Peri Istorias 10 (May):335-49. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30394.