Βαχαβιώλος Δ. Θ. (2022) “Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764)”, Peri Istorias, 10, pp. 335–349. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30394 (Accessed: 27 September 2023).