[1]
Βαχαβιώλος Δ. Θ., “Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764)”, P.I., vol. 10, pp. 335–349, May 2022.