Βαχαβιώλος Δ. Θ. “Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764)”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 335-49, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30394.