Βαχαβιώλος Δημήτριος Θ. “Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764)”. Peri Istorias 10 (May 20, 2022): 335–349. Accessed September 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30394.