1.
Μητουλάκης Δ. Το διαζύγιο σε Ανατολή και Δύση: Μερικές παρατηρήσεις γύρω από το διαζύγιο στην Κέρκυρα και στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές (17ος-19ος αι.). P.I. [Internet]. 2020 Sep. 22 [cited 2023 Dec. 1];6:89-101. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/24786