1.
Βρεττού ΕΔ. Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία. P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Sep. 27];10:305-18. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30384