1.
Παγκράτης ΓΔ. Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές . P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Oct. 2];10:225-3. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30385