1.
Βιολιδάκης ΓΝ. Ad lecturam simplicium et altri curiosi per la cognitione herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας . P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Oct. 2];10:279-304. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30393