1.
Βαχαβιώλος ΔΘ. Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764). P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Oct. 2];10:335-49. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30394