1.
Αθανασοπούλου Ι, Γορδίου Χ. Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770. P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2024 Jun. 14];10:371-405. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30396