Τσιακπίνη Λ., και Μήτσιου Β. ‘Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη)’. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, τ. 1, τχ. 1, Ιούνιος 2022, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/30222.