ΞΑΝΘΗ Σ. ‘Αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες’. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, τ. 1, τχ. 1, Μάιος 2023, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/31203.