Προγράμματα και έργα του ΚΝΕ. (2013). Ενημερωτικό Δελτίο, 37, 21–41. https://doi.org/10.12681/news.16