‘Προγράμματα και έργα του ΚΝΕ’ (2013) Ενημερωτικό Δελτίο, 37, σελ. 21–41. doi: 10.12681/news.16.