‘Προγράμματα και έργα του ΚΝΕ’. Ενημερωτικό Δελτίο, τ. 37, Αύγουστος 2013, σελ. 21-41, doi:10.12681/news.16.