(1)
ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΙΟΙ. J Hellenic Vet Med Soc 1961, 12, 107-123.