ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ., ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ Γ., ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ Σ., HENRY, R. R., & ΤΣΑΛΤΑΣ K. (2019). Research on the existence of Haemagglutination inhibiting antibodies to porcine parvovirus in pig sera in Greece. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 29(4), 235–238. https://doi.org/10.12681/jhvms.21361