Σεϊμένης Α. (2019). G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 33(1), 97–98. https://doi.org/10.12681/jhvms.21528