Παπαδόπουλος Ε. (2019). Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie fur biologen und mediziner». Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 30(3), 224. https://doi.org/10.12681/jhvms.21683