ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ XP. Δ., and ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΒΑΡΕΛΛΑ ΑΔ. 2019. “Determination of Optimum Glycetol Equilibration Time of Bull Semen”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 29 (1):25-34. https://doi.org/10.12681/jhvms.21331.