ΣΕΪΜΕΝΗΣ Α., and ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ Γ. 2019. “Effect of Iodine (Iodine Polyvinylpyrrolidone Complex) on Brucella Strains”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 31 (3):145-49. https://doi.org/10.12681/jhvms.21455.